Návrh rozpočtu

02.11.2017 11:32

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 k pripomienkovaniu. Občania môžu svoje pripomienky k návrhu rozpočtu na roky

2018 - 2020 podať osobne na obecnom úrade v Lipovníku v úradných hodinách alebo môžu svoje pripomienky zaslať elektronicky na obeclipovnik@wircom.sk.

Návrh rozpočtu k nahliadnutiu: rozpočet 2018