Návrhy VZN

02.11.2017 11:37

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje návrhy VZN k pripomienkovaniu. Občania svoje pripomienky k návrhom VZN môžu podať osobne na obecnom úrade v Lipovníku v úradných hodinách alebo môžu svoje pripomienky poslať elektronicky na adresu: obeclipovnik@wircom.sk.

Návrhy VZN k nahliadnutiu:
Návrh - VZN č. 04-2017 o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za poskytovanú OS na území obce Lipovník

Návrh - VZN č. 01-2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpad a drobný stavebný odpad
Návrh - VZN č. 02-2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018