Oznámenie o začatí správneho konania

25.09.2017 09:07

Obec Lipovník, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 3 písm. a) a v súlade so zákonom č. 198/2014 Z. z., oznamuje začatie správneho konania

o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, na návrh žiadateľa: pána JUDr. Ing. Matúša Škarbalu, Ul. Vladimíra Clementisa 6643/35, 917 01 Trnava zo dňa 22.09.2017. Ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou sa bude konať dňa 20.10.2017 o 09:00 hod., zraz účastníkov bude na Obecnom úrade v Lipovníku.

Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie dreviny - Škarbala 2017