Schválené VZN 2017,2018 a schválený rozpočet

04.12.2017 12:29

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na úradnej tabuli obce Lipovník sú zverejnené k nahliadnutiu schválené 

všeobecne záväzné nariadenia obce Lipovník pre rok 2017 a 2018 a schválený programový rozpočet na obdobie 2018 - 2020.

VZN k nahliadnutiu:

VZN č. 04-017 - o opatrovateľskej službe

VZN č. 01-018 - Miestne dane a poplatok za KO,DSS
VZN č. 02-018 - Daň z nehnuteľnosti

Rozpočet k nahliadnutiu:

Schválený rozpočet 2018