Zámer prenajať obecný majetok

31.08.2017 09:45

Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje zámer prenajať majetok obce Lipovník z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c)

zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí.

Zámery prenajatia majetku k nahliadnutiu:

Zámer prenajať majetok - kabíny TJ č. 140
Zámer prenajať majetok - MŠ  č. 112