Novinky

Oznámenie o začatí správneho konania

25.09.2017 09:07
Obec Lipovník, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 3 písm. a) a v súlade so zákonom č. 198/2014 Z. z., oznamuje začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, na návrh žiadateľa: pána JUDr. Ing. Matúša Škarbalu, Ul. Vladimíra Clementisa 6643/35, 917...

Zámer prenajať obecný majetok

31.08.2017 09:45
Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje zámer prenajať majetok obce Lipovník z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. Zámery prenajatia majetku k nahliadnutiu: Zámer prenajať majetok - kabíny TJ č. 140 Zámer...

Vývozný kalendár

21.08.2017 11:32
Obec Lipovník zverejňuje vývozný kalendár separovaného zberu na 2 polrok 2017. Kalendár k nahliadnutiu: Kalendár vývozu na 2.polrok 2017

Výskyt afrického moru ošípaných

04.08.2017 13:17
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany upozorňuje na výskyt afrického moru ošípaných v diviačej populácií v členských krajinách EÚ. Na základe tejto skutočnosti upozorňujeme chovateľov, poľovníkov ale aj ostatných občanov na potrebu dôsledného uplatňovania opatrení proti zavlečeniu...

Kalendár vývozu komunálneho odpadu

28.02.2017 09:16
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom kalendár vývozu komunálneho odpadu na rok 2017. Vývoz komunálneho odpadu pre obec Lipovník zabezpečuje spoločnosť Nehlsen-eko Topoľčany. Vývoz odpadu sa uskutoční vždy v stredu. Kalendár k nahliadnutiu: Vývozný kalendár KO 2017

Systém nakladania s odpadmi

10.08.2016 14:54
Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje systém nakladania s odpadmi v obci Lipovník, ktorý je možný k nahliadnutiu tu: Systém nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadovými vodami

06.01.2015 08:22
OcÚ v Lipovníku oznamuje občanom, že vypúšťanie splaškových vôd do miestnej dažďovej kanalizácie ako aj do odkrytých kanálov  v obci Lipovník je prísne zakázané. Každý úžívateľ nehnuteľnosti v k.ú. Lipovník je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o...