Novinky

Schválené VZN 2017,2018 a schválený rozpočet

04.12.2017 12:29
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na úradnej tabuli obce Lipovník sú zverejnené k nahliadnutiu schválené  všeobecne záväzné nariadenia obce Lipovník pre rok 2017 a 2018 a schválený programový rozpočet na obdobie 2018 - 2020. VZN k nahliadnutiu: VZN č. 04-017 - o opatrovateľskej...

Užívanie náhradných pozemkov

20.11.2017 11:09
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 16.11.2017 na tunajší obecný úrad bolo doručené  od Okresného úradu Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov - podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb. Oznámenie k...

Strategický dokument POH NSK 2016-2020

14.11.2017 15:26
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie predložil správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020". Občania môžu nasledovný...

Vývozný kalendár

21.08.2017 11:32
Obec Lipovník zverejňuje vývozný kalendár separovaného zberu na 2 polrok 2017. Kalendár k nahliadnutiu: Kalendár vývozu na 2.polrok 2017

Kalendár vývozu komunálneho odpadu

28.02.2017 09:16
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom kalendár vývozu komunálneho odpadu na rok 2017. Vývoz komunálneho odpadu pre obec Lipovník zabezpečuje spoločnosť Nehlsen-eko Topoľčany. Vývoz odpadu sa uskutoční vždy v stredu. Kalendár k nahliadnutiu: Vývozný kalendár KO 2017

Systém nakladania s odpadmi

10.08.2016 14:54
Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje systém nakladania s odpadmi v obci Lipovník, ktorý je možný k nahliadnutiu tu: Systém nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadovými vodami

06.01.2015 08:22
OcÚ v Lipovníku oznamuje občanom, že vypúšťanie splaškových vôd do miestnej dažďovej kanalizácie ako aj do odkrytých kanálov  v obci Lipovník je prísne zakázané. Každý úžívateľ nehnuteľnosti v k.ú. Lipovník je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o...