Nakladanie s odpadovými vodami

06.01.2015 08:22

OcÚ v Lipovníku oznamuje občanom, že vypúšťanie splaškových vôd do miestnej dažďovej kanalizácie ako aj do odkrytých kanálov  v obci Lipovník je prísne zakázané. Každý úžívateľ nehnuteľnosti v k.ú. Lipovník je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami - doklad o vývoze fekálnym vozidlom, doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV,.. Nezákonné vypúšťanie odpadových bude riešené v zmysle platnej legislatívy v priestupkovom konaní.