Návrh strategického dokumentu

11.11.2019 09:19

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že  obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“. Do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo zhotoviť si na vlastné náklady kópie je možné na Obecnom úrade v Lipovníku, v čase úradných hodín alebo na webovom sídle ministerstva:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja