Návrhy VZN na rok 2019

26.10.2018 08:41

Obec Lipovník v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje k

pripomienkovaniu návrhy VZN č. 1/2019 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

VZN č. 2/2019 - o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 a sadzobník poplatkov. Občania môžu svoje pripomienky podávať

osobne na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín alebo elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu: obeclipovnik@wircom.sk.

Návrhy k nahliadnutiu:

Návrh - VZN č. 01-019 - Miestne dane a poplatok za KO,DSS

Návrh - VZN č. 02-019 - Daň z nehnuteľnosti

Návrh - Sadzobník poplatkov 2019