Návrhy VZN

03.11.2020 14:22

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje návrhy VZN k pripomienkovaniu. Svoje pripomienky môžu občania podať ústne a to v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Lipovníku alebo elektronicky na e-mail obeclipovnik@wircom.sk 

Návrhy k nahliadnutiu:

Návrh VZN č. 05-2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Lipovník
Návrh VZN č. 06-2020 miestnom poplatku za komunálne odpady
Návrh VZN č.07-2020 - o miestnych daniach

Návrh VZN č. 08-2020 o opatrovateľskej službe