Oprava rozhodnutia

05.04.2019 08:36

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že obci Lipovník bolo doručené od Okresného úradu Topoľčany, pozemkového a lesného odboru, opravené rozhodnutie vo veci pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lipovník, lokalita Podjárčie.

Opravené rozhodnutie k nahliadnutiu: Oprava rozhodnutia - JPÚ