Oznámenie o začatí územného konania

27.05.2021 08:52

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 

zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. - pozvanie k ústnemu pojednávaniu. 

Oznámenie - začatie územného konania - Trafostanica