Oznámenie o zmene vykonávania triedeného zberu

03.03.2023 10:43

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že od 01. 04. 2023 sa zmení spôsob zberu separovaného odpadu pre zložky papier, plasty, kovy, vkm a sklo. Separovaný odpad sa bude zbierať nasledovne:

- Papier – zber sa uskutoční  prostredníctvom 120 l vriec modrej farby priamo z každej domácnosti.

- Spoločný trojzber: Plasty + obaly z kovov + VKM (tetrapaky) – zber sa uskutoční prostredníctvom 120 l vriec žltej farby priamo z každej domácnosti.

- Sklo – zber sa uskutoční prostredníctvom 1 100 l kontajnerov, ktoré sú umiestnené v obci Lipovník.

Nové vrecia na separovaný zber si budú môcť občania vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Lipovníku, v čase úradných hodín. O vydávaní nových vriec bude Obec Lipovník informovať občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie o zmene vykonávania triedeného zberu