Pozvánka

30.01.2019 08:58

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor Vás pozýva na prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov pre objekt pozemkových úprav, vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lipovník, lokalita Podjárčie. Stretnutie sa uskutoční

dňa 26.02.2019 t. j. v utorok v čase od 9:00 - 14:00 na Obecnom úrade v Lipovníku.

Pozvánka k nahliadnutiu: Pozvánka - Stretnutie JPÚ