Program odpadového hospodárstva NSK

31.05.2022 11:40

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bol doručený dokument - Rozsah hodnotenia Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025. Do dokumentu môžu občania nahliadnuť na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín. Pripomienky k danému dokumentu je možné podať do 10 dní na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja. 

Rozsah hodnotenia - POH NSK 2021-2025