Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy

29.07.2020 11:07

Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje, že na tunajší Obecný úrad bolo doručené Rozhodnutie - Schválenie programu starostlivosti o lesy a vyhlásenie ochranných lesov pre Lesný celok Duchonka na obdobie rokov 2020 - 2029. Verejnosť môže do prijatého Rozhodnutie nahliadnuť osobne na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín alebo elektronicky. 

Rozhodnutie k nahliadnutiu: Rozhodnutie - Schválenie programu starostlivosti o lesy - Lesný celok Duchonka