Rozhodnutie

01.02.2019 11:33

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 01.02.2019 bolo na tunajší Obecný úrad doručené rozhodnutie od Okresného úradu Topoľčany.

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor vo veci podľa zákona § 10 ods. 6 Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách  schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lipovník.

Rozhodnutie k nahliadnutiu: Rozhodnutie - schválenie všeobecných zásad JPÚ