Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

12.03.2024 11:27

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 11.03.2024 bolo doručené - Zaslanie - Rozsah hodnotenia strategického dokumentu - "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj. " Verejnosť môže predložiť svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy a vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Rozsah hodnotenia je zverejnený na www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-nitriansky-kraj

Zaslanie k nahliadnutiu: OÚ NR - Rozsah hodnotenia - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj
Oznámenie - Rozsah hodnotenia strategického dokumentu