Správa o hodnotení strategického dokumentu

13.01.2022 08:06

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o prijatej správe o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept "Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja." Do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín po dobu 21 dní a je možné z nej si robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Do správy je možné nahliadnuť aj webovom sídle ministerstva:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

Správa o hodnotení strategického dokumentu