Správa o hodnotení strategického dokumentu

13.01.2023 11:41
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja správu o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030". 
Verejnosti je možné nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín po dobu 21 dní do 02.02.2023. 
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA
 
Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu:
Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk
telefón: 037/6549391
 
Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).