Správa o hodnotení strategického dokumentu

11.11.2019 09:20

Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" oznamuje dotknutým orgánom, že dňa 25.11.2019 o 09:00 hod. v Nitre, v Dome Matice slovenskej, Dolnočermánska 737 sa uskutoční verejné prerokovanie "Správy o hodnotení strategického dokumentu Regionálny plán udržateľnej mobility NSK".

Správa k nahliadnutiu: Správa o hodnotení strategického dokumentu - NSK