Strategický dokument POH NSK 2016-2020

14.11.2017 15:26

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie predložil správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020". Občania môžu nasledovný strategický dokument pripomienkovať písomnou formou na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, a môžu tak vykonať do 21 dní od jeho doručenia t.j od 14.11.2017. Strategický dokument je prístupný k nahliadnutiu na webovom sídle ministerstva:

https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa

30. novembra 2017  t. j. vo štvrtok o 9.00 hod. na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr.69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.