Strategický dokument

19.02.2018 14:08

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom a širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente

"Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020´ - verzia 1.1.Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je občanom sprístupnené k nahliadnutiu a pripomienkovaniu v období od 19.02.2018 do 05.03.2018 na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín alebo na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie

zverejnené.