Územný plán regiónu NSK

15.06.2020 10:40

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja." Do prijatého oznámenie je možné nahliadnuť a to osobne na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín alebo elektronicky na webovom sídle: 

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

Písomné stanoviská k strategickému dokumentu môže verejnosť doručiť do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie.