Verejná vyhláška - program starostlivosti o lesy

04.04.2019 08:50

Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bola dňa 03.04.2019 doručená Verejná vyhláška - Konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Duchonka a lesný celok Biskupské lesy Radošina. Okresný úrad Nitra oznamuje, že dostal Správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy. Okresný úrad Nitra oznamuje, že do Správ o hospodárení je možné nahliadnuť v kanceláríí OÚ Nitra, OOP - 2. poschodie č. dv. 108. K správam o hospodárení a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie PSL je možné v lehote 15 dní predložiť pripomienky. Prerokovanie Správ o hospodárení a o predložených pripomienkach a požiadavkách sa uskutoční dňa 22.05.2019 o 09:00 hod. v kultúrnom dome Nitrianska Blatnica.

Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - Konanie vyhotovenie programu starostlivosti o lesy - Duchonka, Radošina