Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipovník

12.03.2019 08:56

Obec Lipovník , vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Lipovník na deň 24.05.2019. Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude na kratší pracovný čas s úväzkom 0,05 %, 8 hodín mesačne s nástupom od 01.06.2019 na funkčné obdobie 6 rokov.

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred konaním voľby, t. j. 10.05.2019 do 15:00 hod. poštou na adresu Obec Lipovník, Obecný úrad č. 113, 956 01 alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Lipovníku s označením „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“. 

Vyhlásenie voľby HK obce Lipovník k nahliadnutiu: Voľba hlavného kontrolóra obce Lipovník 2019