Výrub drevín

13.09.2018 15:17

Obec Lipovník ako príslušný správny orgán zverejňuje informáciu o správnom konaní vedeného

pod číslom konania č. 433/018 zo dňa 11. septembra 2018.

Informácia - výrub stromov - PD Nitrianska Blatnica