Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

07.06.2021 15:38

Lesy SR štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom na uplatnenie postupu § 22 ods. 3 písm. a alebo c zákona, t. j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. 

Výzva k nahliadnutiu: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov.