VZN č. 01-2023

13.03.2023 12:23

Obecný úrad v Lipovníku  zverejňuje schválené VZN č. 01/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipovník. 

VZN č. 01-2023 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi