Začatie správneho konania

09.01.2020 16:07

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Informácia a oznámenie k nahliadnutiu: 

Informácia o správnom konaní - Súkeník 2020
Oznámenie dreviny - ústne pojednávanie - Ing. - Peter Súkeník