Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

09.05.2023 10:25

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030". Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a to na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín. 

Záverečné stanovisko: OÚ NR - Zaslanie - Záverečné stanovisko strategický dokument PHSR NSK do 2030