Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuly obce: 01.10.2010

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce: 01.11.2010

VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2011

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č. 1/2011

zo dňa 29.10. 2010

 

miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na kalendárny rok 2011

   

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lipovníku, dňa 29. 10. 2010, Uznesením OZ č.24/2010  s účinnosťou od 01. 01. 2011.

 

 

 

     Obec Lipovník podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení platných predpisov  v y d á v a 

pre územie obce Lipovník toto

 

 

                                 V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E

 

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania          

     miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na      

     území obce Lipovník.

 

2. Obec Lipovník na svojom území ukladá tieto miestne dane:

     a) daň z nehnuteľností

     b) daň za psa

     c) daň za užívanie verejného priestranstva

     d) daň za predajné automaty

     e) daň za nevýherné hracie prístroje

     f) daň za jadrové zariadenia

 

3. Obec Lipovník na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  

    stavebné odpady.

 

4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za

    predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je

    kalendárny rok.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Čl. I

DAŇ Z POZEMKOV

 

§2

Základ dane

 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné

    sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením

    výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 a č.2 zákona č.

    582/2004 Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

    stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre katastrálne územie Lipovník je hodnota

    ornej pôdy 0,5968 EUR (17,98 Sk) /m2 a trvalého trávneho porastu 0,0909 EUR (2,74 Sk)

     /m2.

 

2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,

    rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa na základe

    §7 ods. 4 zákona určuje na 0,0200 EUR (0,73 Sk) /m2.

 

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,

    stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemkov určená vynásobením výmery 

    pozemkov v m2 cenou za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona 582/2004 o miestnych

    daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre stavebné

    pozemky je hodnota 13,27 EUR (400 Sk) /m2, pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria

    a ostatné plochy  je hodnota 1,32 EUR (40 Sk)/m2.

 

§ 3

Sadzba dane

 

1. Ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje správca dane v zmysle §8 ods. 2 zákona nasledovne:

    a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                 0,33 % zo základu dane          

    b) trvalé trávne porasty                                                                   0,33 % zo základu dane

    c) záhrady                                                                                      0,25 % zo základu dane

    d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy               0,25 % zo základu dane

    e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky

        využívané vodné plochy                                                              0,25 % zo základu dane

    f) zastavané plochy nádvoria                                                           0,25 % zo základu dane

    g) stavebné pozemky                                                                      0,25 % zo základu dane

    h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                               0,25 % zo základu dane

 

Čl. II

DAŇ ZO STAVIEB

§4

Sadzba dane

 

1. Ročnú sadzbu dane na 1 m2 určuje správca dane v zmysle §12 ods.2 zákona v celej obci takto:

    a)   0,033 EUR (1,00 Sk) za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej

                                             stavby,

b)      0,033 EUR (1,00 Sk) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

                                         hospodárstvo, využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  

                                         produkcie a stavieb na vlastnú  administratívu,

    c)   0,132 EUR (4,00 Sk) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu

                                             rekreáciu,

d)      0,132 EUR (4,00 Sk) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží

                                         a stavby určené alebo požívané na tieto účely, postavené mimo bytových

                                         domov,

e)      0,663 EUR (20,00 Sk) za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

                                         stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu,

f)        0,663 EUR (20,00 Sk) za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie     

                                         administratívu  súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

    g)   0,663 EUR (20,00 Sk) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

 

2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v §4 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia     

    správca dane v zmysle §12 ods.2 a ods.3 zákona zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,033 EUR

    (1,00 Sk)  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

 

 

Čl. III

DAŇ Z BYTOV

 

§5

Sadzba dane

 

1. Ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov uvedenú v §16 ods.1 zákona správca dane

    v zmysle §16 ods.2 zákona určuje 0,033 EUR (1,00 Sk) za každý aj začatý m2 podlahovej plochy

    bytu a  nebytového priestoru.

 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

 

§6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

 

1.) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:

       a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb , ktoré nie sú založené, alebo zriadené na

            podnikanie,     

       b) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky

       c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma

            hygienickej ochrany vodných zdrojov l. a 2. stupňa, pásma ochrany prírodných

            liečivých zdrojov l. a 2 stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových l. a 2.

            stupňa

d)      časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signálny a iné zariadenia

      bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy

      telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na

      rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod  

      elektrickej energie a vykurovacích plynov

       d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

       e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

       f) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia

            výchovnej ťažby.

 

 

2.)   Správca dane v zmysle § 17 ods. 3 zákona oslobodzuje od dane   zo   stavieb   alebo   od      

            dane    z bytov:

a)      stavby   alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,

      b) stavby   alebo    byty    slúžiace školám,   školským   zariadeniam   a    zdravotníckym

           zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so

           zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci

           a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové

           zariadenia

 

 

 

 

 

§7

Platenie dane

 

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

     platobného výmeru.

 

2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane:

       a)  do 165, 97 EUR (5 000,- Sk) do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného

            výmeru

b)      nad 165,97 EUR (5 000,- Sk) v štyroch rovnakých splátkach. Prvá splátka do 31. mája

      zdaňovacieho obdobia, druhá splátka do 31. júla zdaňovacieho obdobia, tretia splátka

     do 30. septembra zdaňovacieho obdobia  a štvrtá splátka do 30. novembra zdaňovacieho

     obdobia.

 

3. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je

    predmetom dane z nehnuteľnosti, zaplatí pomernú časť ročnej dane za toto obdobie začínajúc

    mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.

 

 

 

 

Čl. IV

DAŇ ZA PSA

§8

Predmet dane

 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou, alebo

    právnickou osobou.

 

2. Predmetom dane za psa nie je:

    a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely

    b) pes umiestnený v útulku zvierat

   c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým

        zdravotným postihnutím

   

§9

Daňovník

 

1. Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je:

    a) vlastníkom psa

    b) alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

 

§10

Základ dane

 

   Základom dane je počet psov.

 

 

§11

Sadzba dane

 

   Sadzba dane je 2,00 EUR za jedného psa na kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí uza každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

 

§12

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

    v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

    v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

 

§13

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

1.      Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní

      odo dňa vzniku daňovej povinnosti a  v  tejto lehote aj zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie    

      alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla

      daňová povinnosť. Daňovník v písomnom oznámení uvedie meno a priezvisko vlastníka

      (alebo držiteľa) psa, adresu trvalého pobytu, rasu a vek psa   alebo psov a ich počet, spôsob

        nadobudnutia a stanovište psa.

        Obec vyrubí novému daňovníkovi daň platobným výmerom, vyrubená daň je splatná do 15

        dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

2.    V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do

        31. januára príslušného  zdaňovacieho obdobia.

 

3.      Spôsob vyberania dane:  v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodným príkazom na

        bankový účet obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.

 

4.      Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť 

      oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti

       pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia za ktoré bola daň

       zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote

       zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

 

 

§14

Správa dane

 

    Miestne príslušnou obcou je obec Lipovník,  na ktorej území je pes chovaný.

 

 

 

 

 

 

Čl. V

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

§15

Predmet dane

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného

    priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky

    vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré

    obec prenajala podľa osobitného zákona.

 

2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na

    poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu

    zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo

    stráženého parkoviska a podobne.

   

§16

Daňovník

 

    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

§17

Základ dane

 

    Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva

    v m2.

§18

Sadzba dane

 

    Obec určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 0,10 EUR  za   každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva  za každý aj začatý deň.

 

§19

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začiatku osobitného užívania verejného priestranstva       a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

§20

Oznamovacia povinnosť a spôsob vyberania dane

 

    Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V oznámení uvedie miesto a spôsob využívania verejného priestoru a plochu v m2.

Obec vyrubí daň platobným výmerom, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúci dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 Spôsob vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodným príkazom na bankový účet obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.

 

 

§21

Správa dane

 

   Miestne príslušnou obcou je obec Lipovník, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo

   nachádza.

 

 

 

 

Čl. VI

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

   

§22

Predmet dane

 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu /ďalej len „predajné automaty“/ a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

 

§23

Daňovník

 

    Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

§24

Základ dane

 

    Základom dane je počet predajných automatov.

 

§25

Sadzba dane

 

 

    Sadzbu dane určuje obec vo výške  67,00  EUR  za jeden predajný automat  a kalendárny rok.

 

§26

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

    Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom

    skončenia ich prevádzkovania.

 

§27

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

 

1.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30  

     dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník v písomnom oznámení uvedie

     identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, a miesto

     prevádzkovania predajného automatu.

 

2. Obec vyrubí daň platobným výmerom, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

3.  Daňovník môže daň zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodným príkazom na bankový účet obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.

 

4.      Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi dane  do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

 

                                                                                               § 28

Správa dane

 

    Miestne príslušnou obcou je obec Lipovník,  na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

 

 

 

Čl. VII

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

 

§29

Predmet dane

 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu,

    pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú a sú prevádzkované v priestoroch prístupných 

    verejnosti ( ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

 

2. Nevýherné hracie prístroje sú:

    a) elektronické prístroje na počítačové hry

    b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

 

 

§30

Daňovník

 

    Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§31

Základ dane

 

    Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

§32

Sadzba dane

 

    Sadzbu dane určuje obec vo výške    100  EUR    za jeden nevýherný hrací prístroj a

   kalendárny rok.

 

§33

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

    Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 

    zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

 

§34

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30         dní     od vzniku daňovej povinnosti. Daňovník v písomnom oznámení uvedie        identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho automatu, a miesto        prevádzkovania nevýherného hracieho automatu.

Obec vyrubí daň platobným výmerom, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňovník môže daň zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodným príkazom na bankový účet obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

 

§35

Správa dane

 

    Miestne príslušnou obcou je obec Lipovník, na ktorej území sa nevýherné hracie

    prístroje prevádzkujú.

 

 

 

 

Čl. VIII

 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

 

§ 36

Predmet dane

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia   v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.

§37

Daňovník

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia prevádzky jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

 

§38

Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 

ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada. Výmera katastrálneho územia obce Lipovník je 644 29 55 m2.

 

§39

Sadzba dane

1.      Zastavané územie obce Lipovník sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením V-1 v

Jaslovských Bohuniciach v pásme 3. vo vzdialenosti nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia vo vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.

 

2. Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle § 70, ods.(1) Zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach je 0,0006 EUR za m2.

 

§40

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká

dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

 

§41

Oznamovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní

odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej

povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne, alebo doporučeným listom /doručenka do vlastných rúk/ na OcÚ Lipovník. Písomné oznámenie pri vzniku a zániku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia – kto a kedy povolenie vydal , identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo umiestnenia, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne. Na oznámenie zániku daňovej povinnosti podanej po zákonom stanovenom termíne správca dane pre účely tejto dane neprihliada.

§42

Vyrubenie dane a platenie dane

1. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za

predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane

podľa § 69 a sadzby dane podľa § 70 zákona.

 

2. Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne

 prekrývajú nachádza zastavané územie obce Lipovník, alebo ak je niekoľko daňovníkov v lokalite

 jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach, ktorým boli ÚJD SR schválené rôzne oblasti 

 ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane vyrubí

 každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane vypočítanej podľa odseku 2

 zákona, pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.

 

§43

Splatnosť vyrubenej dane

Vyrubená daň za jadrové zariadenie  je splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

§44

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec Lipovník, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. IX

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

§45

 

Úvodné ustanovenie

 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)

    sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na

    území obce Lipovník.

 

 

2. Ak nie je ďalej ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:

 

    a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území

        obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,

        alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na

        iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a

        pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ďalej len

        „nehnuteľnosť“),

    b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na

         území obce na iný účel ako na podnikanie,

    c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území

        obce na účel podnikania

 

3. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba

    z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo

    prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na

    podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak

    sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

 

 

4. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec a za vybraný poplatok ručí:

 

    a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo

        ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca

        určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedošlo

        k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov

        zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

    b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len

         „platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo

         poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

 

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2 tohto

    ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca

    vznik poplatkovej povinnosti.

 

 

 

§46

Sadzba poplatku a platenie poplatku

 

1. Obec Lipovník pre kalendárny rok 2011 zavádza množstvový zber odpadov. Sadzba poplatku pre

    obdobie kalendárneho roku je žetónovou metódou a to nasledovne: 0,018 EUR za 1 liter

    komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov t.j. 2,00 EUR za 1 ks vyprázdňovací

    žetón na 110 litrovú KUKA nádobu.

2. Za poplatok vo výške uvedenej v predchádzajúcom ods. 1 dostane:

    a) fyzická osoba 5 ks žetónov/ 1 osobu v domácnosti s trvalým alebo prechodným pobytom

    b) fyzická osoba – podnikateľ 10 - 20 ks žetónov podľa reálneho množstva vyprodukovaného

        odpadu za uplynulý kalendárny rok

    c) právnická osoba – podnikateľ 5 - 50 ks žetónov podľa reálneho množstva vyprodukovaného

        odpadu za uplynulý kalendárny rok

    d) chalupári alebo vlastníci – užívatelia nehnuteľností v obci (rodinného domu, nebytového

        priestoru, pozemku na rekreáciu) 5 ks žetónov.

       Sadzba poplatku za odvoz odpadu pre subjekty pôsobiace mimo ZUO sa určuje paušálne v sume

       200,00  € /ročne

    V prípade potreby väčšieho množstva žetónov si môže v priebehu roka každá fyzická osoba,

    fyzická osoba – podnikateľ i právnická osoba – podnikateľ, chalupár alebo vlastník – užívateľ

    nehnuteľnosti v obci dokúpiť ďalšie žetóny za cenu 2,00 EUR  za jeden žetón.

3. Zberná nádoba na komunálny odpad je vlastníctvom obce, preto fyzická osoba, právnická osoba,

    resp. fyzická osoba podnikateľ, chalupár zaplatí za užívanie smetnej nádoby 110 l poplatok vo

    výške 4,00 EUR/kalendárny rok .

   • Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – obci Lipovník týmito spôsobmi:

    • v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade v

      Lipovníku

    • šekom, ktorý dostane na vyžiadanie od obecného úradu na účet obce Lipovník

    • bankovým prevodom na bankový účet obce Lipovník – č. účtu 11524-192/0200.

 

§47

Ohlásenie

 

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo

    dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od

    skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už

    ohlásených údajov, ohlásiť obci

    a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného

        pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2

        písm. b) alebo písm. c) zákona názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto

        podnikania, identifikačné číslo

    b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §77 ods. 7 zákona

    c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §77 zákona, ak súčasne požaduje zníženie

        alebo odpustenie poplatku podľa §83 zákona aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo

        odpustenie poplatku.

2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí že jeho povinnosť platiť

    poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo žiada o zníženie poplatku z dôvodu že

    neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

2.      Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, ak nastala povinnosť v priebehu zdaňovacieho

      obdobia, poplatok je splatný do 1 mesiaca od jeho vyrubenia.

 

 

§48

 

Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku

 

1)         Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí          poplatníkovi za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe ďalej uvedených                               podkladov:

a)že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí a predloží potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí. Správca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 183 dní z kalendárneho roku / zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu/

      Nárok na oslobodenie si poplatník musí uplatniť do 31.1. kalendárneho roka

      žiadosťou, ktorej prílohou je čestné vyhlásenie

b)      svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu vojenskej služby a predloží potvrdenie vojenského útvaru alebo vojenskej správy

  

2)         O zníženie   alebo   odpustenie   poplatku   poplatník   písomne požiada obec v lehote do 31.1. kalendárneho roka.

3)         Preukázateľná separácia odpadu je dôvodom na spätné prevzatie vyprázdňovacích žetónov a výmenu za nové najviac v počte 1 žetón na obyvateľa v domácnosti podľa rozhodnutia OcÚ. Na spätné prevzatie a výmenu za nové žetóny nie je právny nárok.

 

 

Čl. X

Spoločné a záverečné ustanovenia

§49

 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. 

      č. 247/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

      stavebné odpady a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších

      predpisov.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lipovník sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo

      v Lipovníku dňa 29.10.2010.

(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo

      v Lipovníku.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia a

      účinnosť od 01. 01. 2011.

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť VZN č. 1/2010 zo dňa   

     12.12.2009   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

     stavebné odpady .

 

Vyvesené dňa: 01.11.2010

Zvesené dňa:    16.11.2010

 

 

 

                                                                                              Dušan Turčan

                                                                                               starosta obce