VZN č. 2/2011

 

                  

VZN - Sadzobník poplatkov  vyvesený  na úradnej tabuli obce: 10.11.2010

VZN – Sadzobník poplatkov  nadobúda účinnosť: 01.01.2011

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.2/2011

zo dňa 29.10.2010

 

                                           Sadzobník   poplatkov

úhradách za poskytované služby obcou Lipovník na rok 2011

 

 

Sadzobník poplatkov  bol schválený  Obecným zastupiteľstvom v Lipovníku, dňa 29. 10. 2010 s účinnosťou od 01. 01. 2011.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovníku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f, g, i, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

 

                                                   

Sadzobník poplatkov

o úhradách za poskytované služby obcou Lipovník na rok 2011

 

 

MIESTNY ROZHLAS

Druh služby

Cena €

Množstvo

Vyhlásenie oznamu

2,00 €

1 oznam

Gratulácia k životnému jubileu občana

Bezplatne

1 oznam

Vyhlásenie smútočného oznamu

Bezplatne

1 oznam

 

 

 

KULTÚRNY DOM

 

 

Predaj tovarov a ponuka služieb

30,00 €

Do 5 hodín

Prednášky spojené s predajom

30,00 €

Do 5 hodín

Schôdze, výstavy, prezentácie

50,00 €

               Do 5 hodín

 

Bezplatne

Spol. organizácie so sídlom v obci

Organizácia tanečnej zábavy, diskotéky

100,00 €

Do 24 hodín

Rodinné oslavy

20,00 €

Do  5 hodín

Svadby, rodinné oslavy

50,00 €

Do 48 hodín

 

10,00 €

Elektr. energia, plyn, voda

 

10,00 €

Zapožičanie inventáru KD

Poriadanie smútočnej hostiny

10,00 €

Do 12 hodín

 

 

 

MIESTNY CINTORÍN

 

 

Prenájom obradného miesta – DS

10,00 €

 

Poplatok za hrobové miesto

10,00 €

Jednohrob/ 10 rokov

 

20,00 €

Dvojhrob/ 10 rokov

 

30,00 €

Trojhrob/ 10 rokov

 

5,00 €

Detský hrob/ 10 rokov

Odkúpenie stavebného materiálu – štrk

5,00 €

                                        1 m3

Pripojenie na elektrické rozvody DS

10,00 €

1 deň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPRAVNÉ A OBSLUŹNÉ MECHANIZMY

 

 

Doprava traktorom + príves

10,00 €

hodina

Doprava AGZAT

5,00 €

hodina

Zapožičanie stavebnej miešačky

10,00 €

deň

Kosenie krovinorezom, motor. kosačkou

5,00 €

hodina

 

 

 

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

 

 

Predajné miesto podnikatelia – predaj

1,00 €

Do 1 hodiny

Osobitné užívanie VP – reklamy, skládky

0,10 €

m2/deň

 

 

 

NEBYTOVÉ PRIESTORY

 

 

Prenájom na účely obchodu, služieb,...

8,30 €

m2/rok

Prenájom na skladové účely

6,64 €

m2/rok

Núdzové ubytovanie v zariadení obce

4,00 €

1 lôžko/ apríl - september

 

5,00 €

   1 lôžko/ október - marec

NAKLADANIE S ODPADMI

 

 

Zakúpenie vyprázdňovacieho žetónu

2,00 €

1 kus

Prenájom smetnej nádoby

3,50 €

1 SN/ kalendárny rok

Vydanie novej smetnej nádoby – FO

10,00 €

1 kus

Vydanie novej smetnej nádoby - PO

30,00 €

1 kus

Plastové vrecia na separovaný zber PET

0,20 €

1 kus

 

 

Na tomto sadzobníku poplatkov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipovníku dňa 29.10.2010. Tento sadzobník poplatkov nadobúda účinnosť 01.01.2011.

 

 

Vyvesené dňa: 12.12.2010 

Zvesené dňa:   01.01.2011

 

 

 

 

                                                                                              Dušan Turčan

                                                                                               starosta obce