Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce: 10.10.2009

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce: 2.11.2010

VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2011 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č. 3/2011

zo dňa 29.10.2010

 

 O nakladaní s odpadmi na území obce Lipovník

Projekt separovaného zberu odpadov

 

 

Schválené uznesením OZ v Lipovníku č.24/2010

zo dňa 29.10.2010

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lipovník v zmysle §6 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §39 ods.4 zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva pre obec Lipovník toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

 

Prvá časť

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 § 1

Predmet úpravy

 

1.      Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, vrátane odpadov z obalov /KO/, drobnými stavebnými odpadmi /DSO/,  elektroodpadmi z domácností a biologicky rozložiteľnými odpadmi /BRO/  vzniknutými na území obce Lipovník.

2.      Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi na území obce Lipovník.

 

§ 2

Základné pojmy

 

1.      Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2.      Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

3.      Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

4.      Komunálne odpady, vrátane odpadov z obalov sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene, cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a  fyzických osôb.

5.      DSO sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na vykonanie ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

6.      Zložka KO je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

7.      Separovaný zber je zber oddelených zložiek KO, vrátane odpadov z obalov.

8.      DSO – drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác fyzických osôb v objeme do 1 m3 ročne na 1 fyzickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie.

9.      Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii stavieb) alebo odstraňovaní (demolácií) stavieb.

10. BRO – biologicky rozložiteľný odpad je odpad zo záhrad, z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene.

11. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

12. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

13. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.

14. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Lipovník v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

 

 

 

§ 3

Účel odpadového hospodárstva

 

1.      Účelom odpadového hospodárstva je:

a)      predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,

b)      separovaním využiteľných zložiek KO, vrátane odpadov z obalov znižovať podiel odpadu určeného na zneškodňovanie,

c)      zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a).

d)      využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) alebo

e)      zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom , ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) c) alebo d).

f)        Obec Lipovník zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

g)      Povinnosťou oprávnenej organizácie je priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Lipovník každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.

 

 

 

 

    

§ 4

Povinnosti pôvodcu odpadu, držiteľa odpadu

 

1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom a s týmto VZN. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

2. Ďalšie povinnosti pôvodcu:

a) zapojiť sa do systému zberu KO, vrátane odpadov z obalov v obci,

b) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu KO v obci,

c) ukladať KO, vrátane odpadov z obalov alebo ich oddelené zložky, DSO, BRO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu v obci.

3. Zakazuje sa:

a)uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,

b)      zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,

c)      zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a iným spôsobom ako ustanovuje zákon o odpadoch,

d)      riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

e)      opotrebované batérie a akumulátory, pneumatiky, žiarivky s obsahom ortuti, lieky, zmiešavať s odpadmi z domácností,

f)        vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

g)      uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní olejov do pôdy.

 

Druhá časť

 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

 

§ 5

Nakladanie s odpadom

 

1.      Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.

Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných                      stavebných odpadov na území obce môže len organizácie poverenej zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto všeobecne záväzným nariadením.

2.      Organizácia poverená zberom je organizácia, ktorá má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva

3.      Obec je pre plnenie povinnosti podľa zákona o odpadoch oprávnená požadovať od držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce potrebné informácie. Ten je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a s DSO.

4.      Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci.

5.      Systém zberu komunálneho odpadu, vrátane odpadov z obalov :

a)      Fyzické a právnické osoby na území obce sú povinné v zmysle VZN sa stať účastníkmi obecného systému zberu komunálneho odpadu tým spôsobom, že odpad budú triediť a ukladať do obcou stanovených 110 l nádob,1100 l nádob, vriec a kontajnerov podľa druhu odpadu.

b)      Smetné nádoby na zber KO sú majetkom obce a každý užívateľ zbernej nádoby je povinný s ňou šetrne zaobchádzať, chrániť ju pred poškodením a stratou.

c)      110 l smetné nádoby zabezpečuje obec. Občania  v trvale alebo prechodne obývaných rodinných domoch majú odplatne / nadobúdací poplatok + prenájom/ nárok na jednu 110 l nádobu podľa počtu osôb v domácnosti nasledovne : 1 – 5 osôb – 1 smetná nádoba, viac ako 5 osôb – 2 nádoby. Životnosť 110 l nádoby na zber KO je minimálne 5 rokov. Pri jej znehodnotení alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu za nákupnú cenu.

d)      1100 l kontajnery na separovaný zber odpadov zabezpečuje obec a  sú umiestnené na pevných stanovištiach pri predajni COOP Jednota,  Rozličný tovar a miestny cintorín

e)      Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu (záhradkárske chaty,  neobývané domy) je povinný komunálny odpad separovať a ukladať do zberných nádob v súlade so systémom nakladania odpadov v obci. Na požiadanie vlastníka takejto nehnuteľnosti je možné zakúpiť si 110 l smetnú nádobu za nákupnú cenu.

f)        Odvoz  110 l nádob obec zabezpečuje v intervale 1 x  za 2 týždne, odvoz 1.100 l nádob obec zabezpečuje priebežne podľa potreby a je hradený z poplatku za KO a  DSO , ktorý sa určuje všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a poplatkoch.

g)      Veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené na stanovištiach v obci podľa potreby. Obec v prípade individuálnej potreby, poskytuje občanom veľkoobjemové kontajnery bezplatne na dobu maximálne 2 dni, vtedy si odvoz kontajnera občan zabezpečuje na vlastné náklady. V prípade predĺženia lehoty zapožičania kontajnera obec účtuje poplatok vo výške 3,50 € za každý deň.

h)      Občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Lipovník môžu požiadať o uloženie odpadu, (ktorý vznikol na území obce) na skládku odpadu po separácii za úhradu.

6.      Systém zberu PET fliaš a ostatných plastov, vrátane odpadov z obalov

Realizuje sa do 1.100 l kontajnerov žltej farby a plastových vriec, ktoré sa v pravidelných intervaloch, (spravidla mesačných), odvážajú prostredníctvom firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Jednotlivé termíny zberu sa oznamujú na vývesných tabuliach obce a prostredníctvom obecného rozhlasu.

7.      Systém zberu kovov, papiera, skla, vrátane odpadov z obalov

Separovaný zber železných a neželezných kovov /kovových obalov/ z komunálneho odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom zbernej prevádzky v obci Lipovník a najmenej 2 x do roka oznámením na vývesných tabuliach obce a vyhlásením v obecnom rozhlase.

8.      Systém zberu papiera a lepenky, vrátane odpadov z obalov

Papier a lepenku možno priebežne odovzdať v zbernej prevádzke v obci Lipovník, do 1.100 l kontajnerov modrej farby, v plastových vreciach na mobilný dopravný prostriedok obce v termíne určenom obcou

9.      Systém zberu odpadového skla, vrátane odpadov z obalov

Odpadové sklo farebne nerozlíšené je možné priebežne ukladať do plastových 1.100l kontajnerov zelenej farby na pevných stanovištiach.

10. Systém zberu BRO

Obec uprednostňuje a propaguje individuálne spracovanie BRO občanmi kompostovaním na vlastnom pozemku.

V jarných a jesenných mesiacoch obec určí miesta zberu a skladovania BRO a umožní jeho spracovanie štiepkovaním. Termíny sa oznamujú prostredníctvom obvyklých spôsobov oznamovania.

11. Systém zberu elektroodpadov z domácností

Zber elektroodpadov z domácností zabezpečuje obec prostredníctvom oprávnenej organizácie na zber elektroodpadov najmenej 2 x do roka oznámením na vývesných tabuliach obce a vyhlásením v obecnom rozhlase.

Pri zneškodňovaní elektroodpadov z domácností je možnosť využitia spätného odberu. Spätný odber elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané zariadenie.

12. Systém zberu opotrebovaných olovených akumulátorov a prenosných batérií

Zber opotrebovaných akumulátorov sa zabezpečuje uložením do špeciálneho kontajnera, umiestneného v skladových priestoroch obecného úradu. Zber prenosných batérií sa zabezpečuje uložením do kartónových recykloboxov, ktoré sú umiestnené vo vytypovaných miestach v obci.

13. Kal zo septikov a žúmp sú ich majitelia resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia,                           správcovia a pod. povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

14. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

 

§ 6

Priestupky a pokuty

 

1.      Priestupku sa dopustí ten, kto:

      a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto  VZN,

      b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené,

      c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 5 ods. 4 tohto VZN,

      c) neposkytne obci požadované údaje podľa § 5 ods. 3  tohto VZN,

d) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi s demolácií v rozpore s § 40c zákona o odpadoch.

2.      Za priestupok podľa

a) odseku 1  písm. a) až c)možno uložiť pokutu do výšky 166,00 €

b) odseku 1 písm. d) možno uložiť pokutu do výšky 664,00 €

3.      Priestupky podľa odseku 1 prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

4.      Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,  ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

5.      Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty . Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

 

§ 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.      Pri vykonávaní ustanovení tohto VZN sa bude uplatňovať evidencia smetných nádob vedená od 1.1.2004.

2.      Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lipovníku dňa 29.10.2010  a nadobúda právoplatnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce a účinnosť od 01.01.2011

 

 

 

 

                                                                                                                Dušan Turčan

                                                                                                                 starosta obce