Oznámenie o strategickom dokumente

08.04.2019 11:31

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bol dňa 08.04.2019 doručený strategický dokument - Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja. Obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP - Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja. Oznámenie o strategickom dokumente " Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja do ktorého môžu občania nahliadnuť. Verejnosť môže svoje pripomienky, stanoviská k strategickému dokumentu doručiť do 15 dní od zverejnenia na adresu Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Oznámenie - NSK - Plán udržateľnej mobility