Oznámenie o strategickom dokumente

27.10.2021 08:59

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027." Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo kópie na Obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín. Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť aj na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-nitrianskeho-kr

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja ver. vodovodov