Oznámenie o strategickom dokumente

22.12.2022 16:09

Obstarávateľ, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Okresnému úradu Nitra, správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027". Do oznámenia o strategickom dokumente môže široká verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Do správy je možné nahliadnuť osobne na Obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín do 11. 01. 2023.

Oznámenie k nahliadnutiu: Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu