Novinky

Verejná vyhláška

17.12.2018 08:44
Obecný úrad oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bola dňa 14.12.2018 doručená od Okresného úradu Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, verejná vyhláška - zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia. Okresný úrad Topoľčany zverejňuje všeobecné zásady funkného usporiadania územia...

Verejná vyhláška

26.11.2018 09:05
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bola dňa 23.11.2018 bola doručená verejná vyhláška - zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území Lipovník, lokalita Podjarčie. Do...

Návrh rozpočtu na rok 2019

22.11.2018 16:18
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu 2019

Návrhy VZN na rok 2019

26.10.2018 08:41
Obec Lipovník v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje k pripomienkovaniu návrhy VZN č. 1/2019 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN č. 2/2019 - o dani z nehnuteľnosti na...

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.