Novinky

Zasadnutie OZ

19.02.2018 15:19
Starosta obce Lipovník Dušan Turčan, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 02.03.2018 t.j. v piatok o 18:00 hod. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku. Pozvánka s programom zasadnutia k nahliadnutiu: pozvánka OZ  

Strategický dokument

19.02.2018 14:08
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom a širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020´ - verzia 1.1.Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je občanom sprístupnené...

Program odpadového hospodárstva

14.02.2018 12:11
Strategický dokument POH NSK 2016-2020 Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na tunajší obecný úrad v Lipovníku záverečné stanovisko k "Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020". ...

Vývozné kalendáre 2018

08.01.2018 18:25
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom k nahliadnutiu vývozné kalendáre na rok 2018.  Vývozný kalendár komunálneho odpadu na rok  2018 Kalendár vývozu separovaného zberu  na rok 2018  

Užívanie náhradných pozemkov

20.11.2017 11:09
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 16.11.2017 na tunajší obecný úrad bolo doručené  od Okresného úradu Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov - podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb. Oznámenie k...

Systém nakladania s odpadmi

10.08.2016 14:54
Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje systém nakladania s odpadmi v obci Lipovník, ktorý je možný k nahliadnutiu tu: Systém nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadovými vodami

06.01.2015 08:22
OcÚ v Lipovníku oznamuje občanom, že vypúšťanie splaškových vôd do miestnej dažďovej kanalizácie ako aj do odkrytých kanálov  v obci Lipovník je prísne zakázané. Každý úžívateľ nehnuteľnosti v k.ú. Lipovník je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o...