Novinky

Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy

29.07.2020 11:07
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje, že na tunajší Obecný úrad bolo doručené Rozhodnutie - Schválenie programu starostlivosti o lesy a vyhlásenie ochranných lesov pre Lesný celok Duchonka na obdobie rokov 2020 - 2029. Verejnosť môže do prijatého Rozhodnutie nahliadnuť osobne na obecnom úrade v...

Územný plán regiónu NSK

15.06.2020 10:40
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja." Do prijatého oznámenie...

Verejná vyhláška

22.05.2020 08:59
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje verejnosti, že dňa 22.05.2020 bola na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny -"Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Topoľčany." Vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška -...

Ochranné rúška

19.03.2020 14:51
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť ochranné rúška na tvár sa môžu telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle 0385373306 a ochranné rúška na tvár im budú doručené priamo do poštovej schránky.

Ochrana proti koronavírusu

13.03.2020 15:02
Ochrana proti COVID – 19 Ochorenie COVID – 19 je vírusová infekcia, ktorá sa šíri aj prenosom z človeka na človeka najmä pri kašlaní alebo kýchaní. Môže sa šíriť aj priamym alebo nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami /hlien, sliny/ infikovaných osôb, ktoré sú na rukách infikovaných...

Opatrenia - Koronavírus

11.03.2020 10:24
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje opatrenia pre ochranu verejného zdravia súvisiace s výskytom Koronavírusu.  Opatrenia k nahliadnutiu: Koronavírus

Zverejnenie úrovne vytriedeného odpadu 2019

13.02.2020 14:33
Obecný úrad v Lipovníku  zverejňuje výšku úrovne vytriedeného odpadu v obci Lipovník za uplynulý kalendárny rok 2019. Oznámenie - vytriedený odpad 2019

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.