Novinky

Rozhodnutie

01.02.2019 11:33
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 01.02.2019 bolo na tunajší Obecný úrad doručené rozhodnutie od Okresného úradu Topoľčany. Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor vo veci podľa zákona § 10 ods. 6 Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách  schvaľuje všeobecné zásady...

Pozvánka

30.01.2019 08:58
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor Vás pozýva na prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov pre objekt pozemkových úprav, vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lipovník, lokalita Podjárčie. Stretnutie sa uskutoční dňa 26.02.2019 t....

Oznámenie - evidencia nájomného za pozemky

16.01.2019 14:29
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že na tunajší Obecný úrad bolo doručené od Okresného úradu Topoľčany oznámenie o zverejnení informácie, o povinnosti viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky. Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie - povinnosť viesť evidenciu o...

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.