Novinky

Nariadenie vykonanie projektu JPÚ

16.10.2019 09:17
Obec Lipovník oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bolo doručené nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lipovník, lokalita Podjárčie. Nariadenie k nahliadnutiu: Nariadenie - vykonanie projektu JPÚ  

Záverečný účet obce

28.05.2019 08:56
Obec Lipovník zverejňuje k nahliadnutiu Záverečný účet obce Lipovník za rok 2018, ktorý bol schválený dňa 24.05.2019 uznesením č. 4.4./2019 písm. B bod 1. Záverečný účet rok 2018

Zámer predaja obecného majetku

28.05.2019 08:53
Obec Lipovník zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lipovník ako prípad osobitného zreteľa. Zámer predaja obecného majetku

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.