Novinky

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéri. Kompostéri sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

21.06.2018 09:48
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bola doručená dňa 18.06.2018 Verejná vyhláška - Rozhodnutie vo veci určenia lesného celku Duchonka. Do verejnej vyhlášky môžu občania nahliadnuť na tunajšom obecnom úrade v čase úradných hodín alebo v úradnej tabuli obce...

Vývozné kalendáre 2018

08.01.2018 18:25
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom k nahliadnutiu vývozné kalendáre na rok 2018.  Vývozný kalendár komunálneho odpadu na rok  2018 Kalendár vývozu separovaného zberu  na rok 2018  

Systém nakladania s odpadmi

10.08.2016 14:54
Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje systém nakladania s odpadmi v obci Lipovník, ktorý je možný k nahliadnutiu tu: Systém nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadovými vodami

06.01.2015 08:22
OcÚ v Lipovníku oznamuje občanom, že vypúšťanie splaškových vôd do miestnej dažďovej kanalizácie ako aj do odkrytých kanálov  v obci Lipovník je prísne zakázané. Každý úžívateľ nehnuteľnosti v k.ú. Lipovník je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o...