Novinky

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2023

22.05.2024 13:38
Obec Lipovník zverejňuje k pripomienkovaniu Návrh Záverečného účtu obce Lipovník za rok 2023. Verejnosť môže svoje pripomienky k Návrhu Záverečného účtu obce podať písomne na adresu: Obec Lipovník, Obecný úrad č. 113, 956 01 Bojná alebo elektronicky na obeclipovnik@wircom.sk  Návrh - Záverečný...

Oznámenie o zemných prácach

22.05.2024 13:11
Obec Lipovník oznamuje širokej verejnosti, že na strelnici v Lipovníku budú v mesiaci jún 2024 od 03.06. v čase od 07:00 do 19:00 hod. vykonané plánované zemné práce pre obnovu hádzaliska ručných granátov.  Strelnica Lipovník - Oznámenie o zemných prácach

Verejná vyhláška

15.05.2024 15:26
Obec Lipovník oznamuje širokej verejnosti, že dňa 15.05.2024 bola doručená na tunajší Obecný úrad Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri MIER. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 24.05.2024 o 13:00 hod. v zasadačke OCÚ vo Vozokanoch.  Verejná vyhláška k...

Pozvánka na podujatie

30.04.2024 18:01
Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá Vás pozýva na podujatie Tradičné umelecké remeslá, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. - 19.05.2024 na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Predstaví sa Vám 180 ľudových remeselníkov zo Slovenska a zahraničia. V sobotu o 10,00 začne krojovaný sprievod...

Záverečné stanovisko POH NSK

11.04.2024 11:28
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje verejnosti, že dňa 10.04.2024 bolo doručené Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025. Do Záverečného stanoviska môže verejnosť nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na...

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

12.03.2024 11:27
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 11.03.2024 bolo doručené - Zaslanie - Rozsah hodnotenia strategického dokumentu - "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj. " Verejnosť môže predložiť svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do...

Výber miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

11.03.2024 15:16
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že v čase úradných hodín je možné na tunajšom Obecnom úrade si zakúpiť nové vyprázdňovacie žetóny na vývoz komunálneho odpadu platné pre rok 2024. Zároveň je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2024. Zároveň upozorňujeme občanov, že na...

Zber jedlých olejov, tukov a kuchynského odpadu

20.02.2024 10:50
Obec Lipovník oznamuje občanom, že na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou CMT Group s. r. o. Bratislava vykonáva na území obce Lipovník zber kuchynského odpadu - jedlých olejov a tukov. Občania môžu tento odpad priniesť na Obecný úrad v Lipovníku v čase úradných hodín a za odovzdanie 4...

Oznámenie o strategickom dokumente

15.02.2024 13:19
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že dňa 14.02.2024 bolo na tunajší obecný úrad doručené Oznámenie o strategickom dokumente  - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj. Do oznámenia môžu občania a široká verejnosť nahliadnuť na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných...

Správa o hodnotení strategického dokumentu

19.01.2024 09:21
Obec Lipovník informuje, že na Obecný úrad bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025". Do strategického dokumentu môže široká verejnosť nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy...
1 | 2 | 3 >>