Novinky

Povinnosť chovu ošípaných

27.10.2020 08:27
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti Povinnosť registrácie chovu ošípaných Predaj ošípanej na domácu spotrebu Registrácia chodu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Registrácia chovu s 1 ošípanou pre domácu spotrebu Vyhláška o identifikácií a registrácií...

Začatie správnych konaní - výrub drevín

21.10.2020 07:55
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje oznámenia o začatí správnych konaní vo veci povolenia výrubu drevín.  Informácia o správnom konaní - Božik a manž.  Oznámenie dreviny - ústne pojednávanie - Božik Informácia o správnom konaní - Ing. Emil Božik  Oznámenie dreviny - ústne pojednávanie...

Začatie správneho konania

14.10.2020 16:56
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín. Informácia o správnom konaní - OD obec Blesovce Oznámenie dreviny - ústne pojednávanie - obec Blesovce  

Vyhlásenie núdzového stavu

02.10.2020 16:34
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že Vláda SR vyhlásila od 01. 10. 2020 núdzový stav na dobu 45 dní na celom území Slovenskej republiky. Zároveň žiadame občanov aby dodržiavali hygienické opatrenia.  Uznesenie vlády SR -vyhlásenie núdzového stavu k 01.10.2020 Aktualizované opatrenia...

Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy

29.07.2020 11:07
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje, že na tunajší Obecný úrad bolo doručené Rozhodnutie - Schválenie programu starostlivosti o lesy a vyhlásenie ochranných lesov pre Lesný celok Duchonka na obdobie rokov 2020 - 2029. Verejnosť môže do prijatého Rozhodnutie nahliadnuť osobne na obecnom úrade v...

Územný plán regiónu NSK

15.06.2020 10:40
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja." Do prijatého oznámenie...

Verejná vyhláška

22.05.2020 08:59
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje verejnosti, že dňa 22.05.2020 bola na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny -"Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Topoľčany." Vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška -...

Ochranné rúška

19.03.2020 14:51
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť ochranné rúška na tvár sa môžu telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle 0385373306 a ochranné rúška na tvár im budú doručené priamo do poštovej schránky.

Ochrana proti koronavírusu

13.03.2020 15:02
Ochrana proti COVID – 19 Ochorenie COVID – 19 je vírusová infekcia, ktorá sa šíri aj prenosom z človeka na človeka najmä pri kašlaní alebo kýchaní. Môže sa šíriť aj priamym alebo nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami /hlien, sliny/ infikovaných osôb, ktoré sú na rukách infikovaných...

Zverejnenie úrovne vytriedeného odpadu 2019

13.02.2020 14:33
Obecný úrad v Lipovníku  zverejňuje výšku úrovne vytriedeného odpadu v obci Lipovník za uplynulý kalendárny rok 2019. Oznámenie - vytriedený odpad 2019
1 | 2 >>