Novinky

VZN č. 01-2023

13.03.2023 12:23
Obecný úrad v Lipovníku  zverejňuje schválené VZN č. 01/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipovník.  VZN č. 01-2023 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Záverečný účet obce Lipovník

13.03.2023 12:22
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje schválený Záverečný účet obce Lipovník za rok 2022. Záverečný účet obce Lipovník za rok 2022

Vyberanie miestnych daní a poplatku TKO 2023

09.03.2023 11:40
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že v čase úradných hodín je možné na tunajšom obecnom úrade zakúpiť nové vyprázdňovacie žetóny na vývoz komunálneho odpadu platné na rok 2023. Zároveň je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2023. Zároveň upozorňujeme občanov, že na vývoz...

Oznámenie o strategickom dokumente

09.03.2023 11:19
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informáciu, že na tunajší obecný úrad bolo zaslané Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027". Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,...

Oznámenie o zmene vykonávania triedeného zberu

03.03.2023 10:43
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že od 01. 04. 2023 sa zmení spôsob zberu separovaného odpadu pre zložky papier, plasty, kovy, vkm a sklo. Separovaný odpad sa bude zbierať nasledovne: - Papier – zber sa uskutoční  prostredníctvom 120 l vriec modrej farby priamo z každej...

Bezplatné školenie - počítačový kurz

15.02.2023 08:08
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje pozvánku  na bezplatné školenie "Počítač pre každého", ktorého cieľom je pomôcť občanom nadobudnúť základné a mierne pokročilé počítačové zručnosti a zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti IKT. Toto bezplatné školenie sa bude konať počas 6 víkendových dní (25.,...

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

09.02.2023 15:03
Obec Lipovník zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.  Obec Lipovník - Miera vytriedenia komunálnych odpadov Oznámenie o vytriedenom odpade 2022    

Daňové priznanie - daň z nehnuteľnosti

13.01.2023 12:26
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom - daňovníkom, ktorým v minulom roku 2022 nastali zmeny v skutočnostiach a sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné tak urobiť do 31.01.2023. Daňové priznanie je možné odovzdať do poštovej schránky, ktorá je na budove Obecného...

Správa o hodnotení strategického dokumentu

13.01.2023 11:41
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja správu o hodnotení strategického dokumentu a k...

Zmeny - triedený zber komunálnych odpadov od roku 2023

07.12.2022 15:17
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informácie od spoločnosti Márius Pedersen týkajúce sa noviniek vo vykonávaní triedeného zberu komunálnych odpadov od roku 2023: Oznámenie k nahliadnutiu: List - triedený zber od 1.1.2023.
1 | 2 >>