Novinky

Vývozné kalendáre 2018

08.01.2018 18:25
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom k nahliadnutiu vývozné kalendáre na rok 2018.  Vývozný kalendár komunálneho odpadu na rok  2018 Kalendár vývozu separovaného zberu  na rok 2018  

Užívanie náhradných pozemkov

20.11.2017 11:09
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 16.11.2017 na tunajší obecný úrad bolo doručené  od Okresného úradu Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov - podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb. Oznámenie k...

Strategický dokument POH NSK 2016-2020

14.11.2017 15:26
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie predložil správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020". Občania môžu nasledovný...

Systém nakladania s odpadmi

10.08.2016 14:54
Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje systém nakladania s odpadmi v obci Lipovník, ktorý je možný k nahliadnutiu tu: Systém nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadovými vodami

06.01.2015 08:22
OcÚ v Lipovníku oznamuje občanom, že vypúšťanie splaškových vôd do miestnej dažďovej kanalizácie ako aj do odkrytých kanálov  v obci Lipovník je prísne zakázané. Každý úžívateľ nehnuteľnosti v k.ú. Lipovník je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o...