Oznámenie o strategickom dokumente

29.04.2022 09:31

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025. Občania môžu do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín je možné si robíť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť z neho kópie.

Oznámenie o strategickom dokumente: Oznámenie o strategickom dokumente - POH NSK