Verejná vyhláška

22.05.2020 08:59

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje verejnosti, že dňa 22.05.2020 bola na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny -"Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Topoľčany."

Vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability