Archív článkov

Zasadnutie OZ

18.07.2018 10:02
Starosta obce Lipovník - Dušan Turčan, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 27.07.2018 t.j. v piatok o 18:00 hod. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku. Pozvánka na zasadnutie k nahliadnutiu: pozvánka OZ 17-018

Zámer prenajať majetok

17.07.2018 13:02
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že má v záujme prenajať obecný majetok. Celý zámer prenajatia obecného majetku je dostupný k nahliadnutiu :Zámer prenajať majetok - kabíny TJ č. 140 - 2018. Záujemcovia o prenájom obecného majetku môžu svoje žiadosti doručiť na Obecný úrad v...

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.

Vývozné kalendáre 2018

08.01.2018 18:25
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom k nahliadnutiu vývozné kalendáre na rok 2018.  Vývozný kalendár komunálneho odpadu na rok  2018 Kalendár vývozu separovaného zberu  na rok 2018  

Systém nakladania s odpadmi

10.08.2016 14:54
Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje systém nakladania s odpadmi v obci Lipovník, ktorý je možný k nahliadnutiu tu: Systém nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadovými vodami

06.01.2015 08:22
OcÚ v Lipovníku oznamuje občanom, že vypúšťanie splaškových vôd do miestnej dažďovej kanalizácie ako aj do odkrytých kanálov  v obci Lipovník je prísne zakázané. Každý úžívateľ nehnuteľnosti v k.ú. Lipovník je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o...
Záznamy: 1 - 6 zo 6