Archív článkov

Zasadnutie OZ

08.08.2019 11:40
Starosta obce Lipovník Dušan Turčan, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 23. augusta 2019 t. j. v piatok o 18:00 hodine riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku. Pozvánka s programom k nahliadnutiu: Pozvánka OZ č. 05-019

Rozdeľovací plán JPÚ

10.07.2019 14:40
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že na tunajší obecný úrad zasiela v rámci projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území obce Lipovník, lokalita Podjárčie k zverejneniu - nahliadnutiu rozdeľovací plán na 30 dní odo dňa doručenia. Zverejnenie rozdeľovacieho...

Verejná vyhláška - projekt pozemkových úprav

10.07.2019 14:36
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že bola dňa 10. júla 2019 na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území Lipovník, lokalita Podjárčie. Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - zverejnenie projektu...

Zaslanie výpisu z rozdeľovacieho plánu

10.07.2019 14:31
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bol doručený výpis z rozdeľovacieho plánu v rámci projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území obce Lipovník v lokalite Podjarčie. Zaslanie výpisu z rozdeľovacieho plánu - JPÚ

Záverečný účet obce

28.05.2019 08:56
Obec Lipovník zverejňuje k nahliadnutiu Záverečný účet obce Lipovník za rok 2018, ktorý bol schválený dňa 24.05.2019 uznesením č. 4.4./2019 písm. B bod 1. Záverečný účet rok 2018

Zámer predaja obecného majetku

28.05.2019 08:53
Obec Lipovník zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lipovník ako prípad osobitného zreteľa. Zámer predaja obecného majetku

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
Záznamy: 1 - 7 zo 7