Archív článkov

Návrh rozpočtu 2020

27.11.2019 13:56
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Pripomienky môžu občania podať osobne na obecnom úrade v Lipovníku v úradných hodinách.  Návrh rozpočtu : Návrh - rozpočet 2020

Zasadnutie OZ

25.11.2019 08:16
Starosta obce Lipovník - Dušan Turčan zvoláva na dňa 06.12.2019 t. j. v piatok o 18:00 hodine riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v KD v obci Lipovník. Pozvánka spolu s programom zasadnutia k nahliadnutiu: pozvánka OZ 6-019

Informácia o správnom konaní

15.11.2019 11:24
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informáciu o správnom konaní podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Informácia k nahliadnutiu: Informácia o správnom konaní - Blesovce 2019

Návrh VZN

13.11.2019 11:04
Obec Lipovník zverejňuje k pripomienkovania návrhy VZN na rok 2020 a Sadzobník poplatkov. Pripomienky môžu občania podať ústne na Obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín alebo elektronicky na emailovú schránku: obeclipovnik@wircom.sk  Návrhy VZN k nahliadnutiu:  Návrh - VZN č....

Správa o hodnotení strategického dokumentu

11.11.2019 09:20
Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" oznamuje dotknutým orgánom, že dňa 25.11.2019 o 09:00 hod. v Nitre, v Dome Matice slovenskej, Dolnočermánska 737 sa uskutoční verejné prerokovanie "Správy o...

Návrh strategického dokumentu

11.11.2019 09:19
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že  obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej...

Záverečný účet obce

28.05.2019 08:56
Obec Lipovník zverejňuje k nahliadnutiu Záverečný účet obce Lipovník za rok 2018, ktorý bol schválený dňa 24.05.2019 uznesením č. 4.4./2019 písm. B bod 1. Záverečný účet rok 2018

Zámer predaja obecného majetku

28.05.2019 08:53
Obec Lipovník zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lipovník ako prípad osobitného zreteľa. Zámer predaja obecného majetku

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
Záznamy: 1 - 9 zo 9