Archív článkov

Pozvánka na prerokovanie

03.06.2019 15:42
Obec Lipovník oznamuje, že na tunajší obecný úrad bola dňa 31.05.2019 bola doručená pozvánka na prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území obce Lipovník v lokalite Podjarčie. Pozvánka k nahliadnutiu: Pozvánka - prerokovanie...

Záverečný účet obce

28.05.2019 08:56
Obec Lipovník zverejňuje k nahliadnutiu Záverečný účet obce Lipovník za rok 2018, ktorý bol schválený dňa 24.05.2019 uznesením č. 4.4./2019 písm. B bod 1. Záverečný účet rok 2018

Zámer predaja obecného majetku

28.05.2019 08:53
Obec Lipovník zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lipovník ako prípad osobitného zreteľa. Zámer predaja obecného majetku

Verejná vyhláška

23.05.2019 09:37
Obec Lipovník oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bola doručená Verejná vyhláška - Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov, pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav, v kat. území Lipovník, lokalita Podjarčie. Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - Oznámenie o...

Oznámenie o strategickom dokumente

08.04.2019 11:31
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bol dňa 08.04.2019 doručený strategický dokument - Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja. Obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP - Plán udržateľnej...

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
Záznamy: 1 - 6 zo 6