Archív článkov

Veľkonočné prianie

17.04.2019 10:12
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám praje Dušan Turčan - starosta obce Lipovník. Veľkonočné prianie: Veľká Noc 2019

Návrh - Záverečný účet obce

12.04.2019 08:57
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu návrh Záverečného účtu obce Lipovník za rok 2018. Občania môžu svoje pripomienky k Záverečnému účtu podať osobne na obecnom úrade v Lipovníku v úradných hodinách alebo ich môžu poslať na e-mail: obeclipovnik@wircom.sk. Návrh Záverečného účtu k...

Verejná vyhláška

08.04.2019 11:56
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bola doručená Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov. Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav formou...

Oznámenie o strategickom dokumente

08.04.2019 11:31
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bol dňa 08.04.2019 doručený strategický dokument - Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja. Obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP - Plán udržateľnej...

Oprava rozhodnutia

05.04.2019 08:36
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že obci Lipovník bolo doručené od Okresného úradu Topoľčany, pozemkového a lesného odboru, opravené rozhodnutie vo veci pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lipovník, lokalita Podjárčie. Opravené rozhodnutie k...

Verejná vyhláška - program starostlivosti o lesy

04.04.2019 08:50
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bola dňa 03.04.2019 doručená Verejná vyhláška - Konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Duchonka a lesný celok Biskupské lesy Radošina. Okresný úrad Nitra oznamuje, že dostal Správu o...

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipovník

12.03.2019 08:56
Obec Lipovník , vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Lipovník na deň 24.05.2019. Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude na kratší pracovný čas s úväzkom 0,05 %, 8 hodín mesačne s nástupom od 01.06.2019 na funkčné obdobie 6 rokov. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu...

Verejná vyhláška

21.02.2019 12:39
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že na tunajší obecný úrad bola dňa 21.02.2019 doručená verejná vyhláška schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území obce Lipovník, lokalita Podjarčie. Verejná vyhláška k nahliadnutiu:...

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
Záznamy: 1 - 9 zo 9