Archív článkov

Bezplatné dlhové poradenstvo

17.05.2023 08:59
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom a širokej verejnosti informácie o novovzniknutom Národnom projekte Slovenskej republiky s názvom Bezplatné dlhové poradenstvo, ktorý bol zriadený za účelom pomoci pre ľudí v náročnej finančnej situácii. Bezplatná dlhová poradňa otvorila svoje brány...

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

09.05.2023 10:25
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030". Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z...

VZN č. 01-2023

13.03.2023 12:23
Obecný úrad v Lipovníku  zverejňuje schválené VZN č. 01/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipovník.  VZN č. 01-2023 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Záverečný účet obce Lipovník

13.03.2023 12:22
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje schválený Záverečný účet obce Lipovník za rok 2022. Záverečný účet obce Lipovník za rok 2022

Vyberanie miestnych daní a poplatku TKO 2023

09.03.2023 11:40
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že v čase úradných hodín je možné na tunajšom obecnom úrade zakúpiť nové vyprázdňovacie žetóny na vývoz komunálneho odpadu platné na rok 2023. Zároveň je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2023. Zároveň upozorňujeme občanov, že na vývoz...

Oznámenie o zmene vykonávania triedeného zberu

03.03.2023 10:43
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že od 01. 04. 2023 sa zmení spôsob zberu separovaného odpadu pre zložky papier, plasty, kovy, vkm a sklo. Separovaný odpad sa bude zbierať nasledovne: - Papier – zber sa uskutoční  prostredníctvom 120 l vriec modrej farby priamo z každej...

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

09.02.2023 15:03
Obec Lipovník zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.  Obec Lipovník - Miera vytriedenia komunálnych odpadov Oznámenie o vytriedenom odpade 2022    

Zmeny - triedený zber komunálnych odpadov od roku 2023

07.12.2022 15:17
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informácie od spoločnosti Márius Pedersen týkajúce sa noviniek vo vykonávaní triedeného zberu komunálnych odpadov od roku 2023: Oznámenie k nahliadnutiu: List - triedený zber od 1.1.2023.

Informácia pre chovateľov hospodárskych zvierat

30.11.2022 10:19
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje chovateľov hospodárskych zvierat - (ovce, kozy, hovädzí dobytok, ošípané, koňovité zvieratá, hydina), že do 30. júna 2023 je každý chovateľ povinný zabezpečiť si na vlastné náklady prostriedky na elektronické zasielanie  hlásení a...

VZN na rok 2023

30.11.2022 10:15
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje schválené VZN na rok 2023.  Dodatok č. 1-022 - k VZN 6-2020 - o miestnom polatku za KO VZN č. 02-2022 - o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Lipovník  Sadzobník poplatkov na rok 2023
Záznamy: 1 - 10 zo 17
1 | 2 >>