Archív článkov

Oznam pre občanov

22.01.2020 11:23
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom - daňovníkom, ktorým v minulom roku 2019 nastali zmeny v skutočnostiach a sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné tak urobiť do 31.01.2020 na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín. Ide o tieto skutočnosti: - zmena...

Strategický dokument

22.01.2020 11:11
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bolo doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja." Občania môžu do strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo si môžu...

Začatie správneho konania

09.01.2020 16:07
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín. Informácia a oznámenie k nahliadnutiu:  Informácia o správnom konaní - Súkeník 2020 Oznámenie dreviny - ústne pojednávanie - Ing. - Peter Súkeník   

Záverečný účet obce

28.05.2019 08:56
Obec Lipovník zverejňuje k nahliadnutiu Záverečný účet obce Lipovník za rok 2018, ktorý bol schválený dňa 24.05.2019 uznesením č. 4.4./2019 písm. B bod 1. Záverečný účet rok 2018

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
Záznamy: 1 - 5 zo 5