Správy z kontrolnej činnosti HK

správa HK č. 1/2013 - A.Kuník
správa HK č. 2/2013
- Komplexná správa HK za rok 2013
- správa HK č. 1/2014
- správa HK č. 2/2014
- správa HK č. 3/2014
- Komplexná správa HK za rok 2014
- správa HK č. 1/2015
- správa HK č. 2/2015
- správa HK č. 3/2015
- správa HK č. 4/2015
- správa HK č. 1/2016 Komplexná správa za rok 2015
- správa HK č. 2/2016
- správa HK č. 3/2016 
- správa HK č. 4/2016
- správa HK - Komplexná správa za rok 2016
- správa HK č. 1/2017
- správa HK č. 2/2017
- správa HK č. 3/2017
- správa HK č. 1/2018 - 4.Q 2017
- správa HK - Kompexná správa za rok 2017
- správa HK č.2/2018 - 1. Q 2018
- správa HK č. 3/2018 - 2. Q 2018
- správa HK č. 4/2018 - 3. Q 2018
- správa HK č. 1/2019 - 4. Q 2018
- Správa HK - Komplexná správa za rok 2018
 - Správa HK  01-019 kontrola rozpočtu
- Správa HK 02-019 - kontrola odpadov
- SPRÁVA HK 03-019 - kontrola VZN
správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správa HK 02-2020 -  kontrola zaradenia pracovníkov.
Správa HK 03-2020 kontrola pokladne
správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020
SPRÁVA 01-2021-kontrola dotácii
SPRÁVA 02-2021- kontrola uvoľnovanie fin.prostriedkov
SPRÁVA 03-2021 - faktúry
SPRÁVA 04-2021 - kontrola pokladňa
správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021
SPRÁVA faktúry, zmluvy objednávky
SPRÁVA kontrola uvoľnovanie fin.prostriedkov.
SPRÁVA interné smernice.
SPRÁVA kontrola uvoľnovanie fin.prostriedkov-2
správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2022
HK 01-2023 - správa o výsledku kontroly pokladne a pokladničných dokladov za vybrané mesiace
HK 02-2023 - správa o výsledku kontroly procesu vyrubovania a plnenia vydaných rozhodnutí DZN, TKO
HK 03-2023 - správa o výsledku kontroly - finančná kontrola faktúry
HK 04-2023-správa o výsledku kontroly - cestovné príkazy
HK 05-2023 - Súhrnná správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2023
HK 01-2024 - Správa z kontroly prevodov majetku Lipovník