HOSPODÁRSKY DVOR družstva v Lipovníku.

 

Nachádza sa na bývalej farskej roli, ktorá siahala od cintorína až po Malý Lipovník. V dolnej časti dvor zaberá pozemky občanov až po Mlakytu. Objekty družstva sa budovali počas existencie samostatného Jednotného roľníckeho družstva v Lipovníku od roku 1956 do roku 1972. Postavili sa tu tri kravíny - pre dojnice, mladý dobytok a býkov, dve ošipárne – jedna pre chov prasníc a druhá pre výkrm ošípaných. V spodnej časti boli postavené tri montované kuríny a ovčín. Keďže malo družstvo 6 ha viníc, postavilo vo dvore vinársku pivnicu s nadstavbou, tzv. vináreň. Pri vchode do družstva bola po pravej strane strážnica a po ľavej strane administratívna budova. Poniže sociálno-administratívnej budovy bola opravárenská dielňa a príručné sklady. Boli postavené i dve sušiarne na kukuricu, ktoré boli zastrešené a v nich sa uschovávali aj mláťačky na obilie. Tesne pred zlúčením sa vybudovala poschodová sýpka a od hradskej betónový múrik so železnou ohradou. Bolo to okolo roku 1970. Pri dielňach sa nachádzala mostová váha s vážnicou. V objekte družstva boli dve studne. Jedna ručne kopaná pri jarku nad Mlakytou a druhá vŕtaná pri vinárni. Na začiatku bol družstevný dvor ohradený drôteným pletivom.

 

 

 

Družstvo sa v roku 1973 zlúčilo s Blatnickým, Krtovským a Vozokanským a sídlo sa zriadilo v Nitrianskej Blatnici. Po zlúčení boli vybudované ďalšie dva prístrešky na obilie poniže murovanej sýpky. A tak sa na hospodárskom dvore v Lipovníku skladovalo všetko obilie zlúčených družstiev pre vlastnú potrebu. Múčnu pšenicu predávalo mlynom a sladovnícky jačmeň prevažne pivovaru Topoľčany. Stavy zvierat pred zlúčením boli nasledovné: hovädzí dobytok 296, z toho 105 kráv. Stav ošípaných bol 444, z toho 45 prasníc. Ovce družstvo chovalo od roku 1956 do roku 1962. Posledný stav bol 265 ks. Hydinu – nosnice chovalo družstvo od roku 1956 do roku 1966 v počte cca tisíc kusov.

V roku 2006 po kurínoch a ovčíne niet ani stopy. V administratívnej budove sa vykonáva výroba čalúnených stolárenských výrobkov. Budovu má v prenájme podnikateľ Miroslav Šlik. Na hospodárskom dvore Lipovník zostal iba chov mladého dobytka a ošípaných.