Kataster obce Lipovník – PÔDNY FOND.

 

Kataster obce meria 644 ha včítane lesov. Pred rokom 1925 bol zemiansky majetok , ktorý vlastnila barónka Mária Šteigerová, urbársky majetok, ktorého ornú pôdu obrábali drobní roľnícia pasienky spoločne užívali členovia urbáru“Pasienková spoločnosť“. Lipovnícke lesy (Stummerove lesy) vlastnil barón Stummer.

Zemianska pôda patrila aj s majerom veľkostatku Hajná Nová Ves, kam sa Mária rodená Zámojská vydala. Podľa školskej kroniky k majeru patrilo asi 200 kat.jutár ornej pôdy, v prepočte asi 115 ha, ale i pasienky a menšie enklávy lesného porastu vo výmere asi 80 ha.

Ostatná orná urbárska pôda bola ešte za Márie Terézie  daná do užívania poddaným, ktorí postupne získali na ňu dedičné právo. Dedením pôdy sa táto neustále delila a preto muselo dochádzať ku „Komasáciám“.

Ďaším vlastníkom pôdy bol v obci urbár – Pasienkové spoločenstvo. Prevažne šlo o pasienky a agačiny a 10 ha lesa „Hudcov breh“. Celková výmera bola 40 ha, z toho 18 ha pasienkov (Boriny a Chrasť). Tento majetok sa nedelil ale užíval spoločne.

Aj obec bola vlastníkom pôdy.  Okrem obecných priestorov v intraviláne obce jej patrili pasienky Mlakyta a Matulka na pasenie husí, ako aj časť agačín a jarkov. Spolu to bolo 10 ha.